Uddannelsesvejledningen Næstved

VELKOMMEN TIL INFO OM

ungdoms-

uddannelser

Der findes rigtig mange spændende muligheder,
når man skal vælge ungdomsuddannelse.

På denne side forsøger vi at give dig et overblik 

Overordnet findes der 3 retninger

DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

Den Forberedende Grunduddannelse – også kaldet FGU – er en ny uddannelse, der tilpasses dine behov og interesser og den forbereder dig på at kunne starte på en ungdomsuddannelse eller job. Mød FGU i Næstved – klik her

GYMNASIALE UDDANNELSER

De fire gymnasiale uddannelser HHX, HTX, STX og HF har en del til fælles, men de har samtidig hver deres profil og fokusområder. Alle fire forbereder dig til at søge ind på en videregående uddannelse.

ERHVERVS- UDDANNELSER

Vi har over 100 forskellige erhvervs-uddannelser – ofte kaldet EUD. Du har skoleperioder på en erhvervsskole og en læreplads i en virksomhed. Uddannelserne giver adgang til både job og videreuddannelser. Du kan også kombinere EUD med gymnasiale fag, det kalder vi EUX!

SPECIAL
KOMPASSET

Vi har også magasinet Specialkompasset med 52 spændende sider med fokus på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte.

I denne udgave kan du bl.a. læse om Daniel Notis kamp for at sikre alle unge et frit STU valg, om at blive Klar til Start og klar til livet og mange flere gode historier fra specialuddannelsesverdenen.

HER KAN DU MØDE ALLE UDDANNELSERNE

Vælg først en retning og bagefter en uddannelse

EUX

Kort fortalt
 • Med EUX tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig HF.
 • Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden EUX. Men oven i får du en erhvervsfaglig studentereksamen, som udvider dine muligheder for at videreuddanne dig.
 • Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.
 • Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet.
 • En del af erhvervsuddannelserne kan gennemføres som EUX - men ikke alle. Klik her for at se hvilke
Fag på EUX

Alle EUX-uddannelser består af disse gymnasiale fag og niveauer:

 • Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på mindst C-niveau
 • Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau. Fagene afhænger af den uddannelse, du har valgt
 • Et erhvervsområde, som består af mindst 2 flerfaglige projektforløb, hvor du arbejder med problemstillinger fra virkeligheden
 • Et skriftligt erhvervsområdeprojekt, hvor der indgår mindst et gymnasialt fag på A- eller B-niveau i kombination med fag fra erhvervsuddannelsen
Eksamen
 • Du afslutter den erhvervsfaglige del af uddannelsen med en svendeprøve.
 • Du afslutter den gymnasiale del af uddannelsen med en erhvervsfaglig studentereksamen.
 • Den indeholder mindst 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, herunder en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. Disse prøver er udtræksprøver.
 • Derudover skal du til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige erhvervsområdeprojekt.
 • Du får et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX-bevis.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

HF-eksamen

Kort fortalt
 • Hf er en almendannende og studieforberedende uddannelse på to år
 • Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse.
 • Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag.
 • Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau.
 • Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job.
 • Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb.
 • Hf er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.
Fag og eksamen på HF

Du har fag på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. På HF skal mindst ét af fagene være på A-niveau.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
 • Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag, musik
Eksamen
 • Den 2-årige hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer.
 • Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener.
 • Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står.
 • Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.
Projekt- og praktikforløb + fagpakker
Projekt- og praktikforløb
 • Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som HF forbereder dig til.
 • Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads.
 • Du skal mindst have tre projekt- og praktikforløb, hvor du bl.a. får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med det studieområde, du forestiller dig at videreuddanne dig indenfor.
Fagpakker
 • Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, som består af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og toner din uddannelse i en bestemt retning. Fx mod sundhed, pædagogik, teknik, medie, samfund m.v.
 • Fagpakkerne indeholder relevante fag og niveauer, og de obligatorisk fag kommer til at indgå i et samspil med din fagpakke
 • Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning). Med en udvidet fagpakke vil du få 250 timers ekstra undervisning ud over det, der gør sig gældende for de almindelige fagpakker.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Teknisk Studentereksamen - HTX

Kort fortalt
 • På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it.
 • Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse.
 • Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.
 • Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.
 • Særligt for undervisningen på HTX er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier.
 • Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.
Fag og eksamen på HTX

Du har fag på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. På HTX skal mindst tre af fagene være på A-niveau.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske:

 • Biologi på C-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på B-niveau
 • Idéhistorie på B-niveau
 • Kemi på B-niveau
 • Kommunikation/it eller informatik på C-niveau
 • Matematik på B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Teknikfag på A-niveau
 • Teknologi på B-niveau
Eksamen
 • I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer.
 • I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat.
 • Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket.
 • Når du har bestået din HTX-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står.
 • Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.
Grundforløb + studieretning
Grundforløbet
 • Du starter med et 3 måneders grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du afslutter forløbet med at vælge studieretning.
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle studieretningsfag, som udbydes af det gymnasium du har valgt.
 • Der vil desuden indgå to undervisningsforløb, hvor du kommer til at beskæftige dig med de faglige hovedområder, din uddannelse byder på.
 • I løbet af grundforløbet vil du også gennemføre et naturvidenskabeligt grundforløb og et forløb, der omhandler produktudvikling.
 • Både det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.
Studieretningsforløb
 • Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning.
 • Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.
 • Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for HTX, men der er forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Læs mere om de 18 studieretninger i artiklen Studieretninger på htx.- men husk at tjekke skolens egen hjemmeside, så du kan se hvilke studieretninger de tilbyder.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Almen Studentereksamen - STX

Kort fortalt
 
 • Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag til de videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder.
 • Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse.
 • Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.
 • Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.
 • Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.
Fag og eksamen på STX

Du har fag på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. I stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Fysik på C-niveau
 • Historie på A-niveau
 • Idræt på C-niveau
 • Matematik på B-niveau (dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau)
 • Oldtidskundskab på C-niveau
 • Religion på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • 2.fremmedsprog på A-niveau, hvis det er et begyndersprog - på B-niveau, hvis det er et fortsættersprog
 • Et kunstneriske fag på C-niveau (Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag eller musik)
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik, kemi eller natur- geografi.
 • Ud over de obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.
Eksamen
 • I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener.
 • I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat.
 • Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogforståelse, og andre vil blive udtrukket.
 • Når du har bestået den almene studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står.
 • Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.
3 måneders grundforløb + studieretning
Grundforløbet
 • Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du afslutter forløbet med at vælge studieretning. Se beskrivelse af studieretningerne i artiklen Studieretninger på stx.
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle studieretningsfag, som udbydes af det gymnasium du har valgt.
 • I grundforløbet vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor der bl.a. er fokus på den sproglige praksis, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.
 • Du vil desuden deltage i undervisning i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser både i laboratoriet og i naturen.
 • Både almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.
Studieretningsforløb
 • Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning.
 • Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.
 • Der er fastlagt i alt 18 forskellige studieretninger inden for stx, men der er forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Læs mere om de 18 studieretninger i artiklen Studieretninger på stx - men husk at tjekke skolens egen hjemmeside, så du kan se hvilke studieretninger de tilbyder.
 

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Merkantil Studentereksamen - HHX

Kort fortalt
 • På hhx får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold.
 • Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse.
 • Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.
 • Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.
 • Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.
Fag og eksamen på HHX

Du har fag på tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. I HHX skal mindst fire af fagene være på A-niveau.

Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske:

 • Afsætning B-niveau
 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på A-niveau
 • Erhvervsjura C-niveau
 • Historie B-niveau
 • Informatik C-niveau
 • International økonomi B-niveau
 • Matematik på B-niveau, dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med tre fremmedsprog på mindst A-, A- og B-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi B-niveau
 • 2. fremmedsprog på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau hvis det er et fortsættersprog
Eksamen
 • I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer.
 • I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat.
 • Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket.
 • Når du har bestået din hhx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står.
 • Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.
Grundforløb + studieretning
Grundforløbet
 • Du starter med et 3 måneders grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning, da du afslutter forløbet med at vælge studieretning.
 • Grundforløbet består også af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle studieretningsfag, som udbydes af det gymnasium du har valgt.
 • I grundforløbet vil du også blive undervist i almen sprogforståelse, hvor der bl.a. er fokus på den sproglige praksis, hvordan sprogene hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.
 • Du vil desuden deltage i undervisning i et naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du bl.a. kommer til at gennemføre praktiske undersøgelser både i laboratoriet og i naturen.
 • Både almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb vil blive evalueret ved afsluttende, interne prøver, som kommer til at tælle med i dit samlede eksamensresultat.
Studieretningsforløb
 • Ved grundforløbets afslutning vælger du studieretning.
 • Et studieretningsforløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.
 • Der er fastlagt i alt 13 forskellige studieretninger inden for HHX, men der er forskel på, hvilke retninger de enkelte gymnasier kan tilbyde dig. Læs mere om de 13 studieretninger i artiklen Studieretninger på hhx.- men husk at tjekke skolens egen hjemmeside, så du kan se hvilke studieretninger de tilbyder.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Webudvikler

Kort fortalt:
 
 • Det kræver både teknisk og kreativ indsigt, samt fornemmelse for budskab og indhold. 
 • Du lærer også at fremstille websider, der fungerer sammen med databaser.
 • En webudvikler kan arbejde som ansat i private og offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer, eller de kan starte deres eget firma.
 • Uddannelsen foregår kun på skole.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Digital foto
 • Video og lyd
 • Grafik
 • Billedbehandling
 • Animation
 • Programmering
 • Design
 • Du skal også have fag som innovation og iværksætteri, informationsteknologi og e-handel.
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært som webudvikler (tidligere webintegrator) og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

VVS-energi

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Uddannelsen giver dig en grundlæggende viden om de tekniske installationer i beboelser og industri, som forsyner os med energi.
 • Du kan f.eks. lære om gas- og vandinstallationer, centralvarme og om miljøvenlige energiløsninger.
 • Du lærer at udnytte energien optimalt og gøre vores bygninger og installationer moderne og intelligente.
 • Som færdiguddannet kan du få job i installationsvirksomheder og blikkenslagervirksomheder. 
 • Du kan fx arbejde i industrien, i byggebranchen, i energiselskaber inden for olie, gas og varme mv.
 • Du kan også vælge at blive selvstændig.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Vand-, gas- og varme- installationsteknik
 • Digital tegneteknik
 • Teknisk projektstyring og kundeservice
 • Plade- og tagteknik
 • Dokumentation og kvalitetssikring
 • Du skal også have fag som matematik, materialelære og digital kommunikation.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med vvs-energiuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Produktions- og montageuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Afhængigt af dit speciale lærer du at arbejde med mekanikken i møllen, sætte sætte møllens forskellige dele sammen eller bygge og reparere møllens vinger.
 • Du lærer også at bruge måleudstyr til at finde fejl på møllernes systemer og at arbejde med de materialer, møllevingerne er lavet af. 
 • En vindmølleoperatør arbejder primært i vindmølleindustrien i Danmark.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Materialeforståelse
 • Måleteknik
 • Montageteknik
 • Planlægning af produktion
 • Robotteknologi
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som vindmølleoperatør, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Veterinærsygeplejeske

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud at skifte forbindinger og tage puls og temperatur, så du kan se, om dyrene får det bedre.
 • Men du skal også lave undersøgelser og testarbejde, såsom at tage blodprøver.
 • Som veterinærsygeplejerske har du også forskellige kontoropgaver på klinikken.
 • Du vil typisk komme til at arbejde på en dyreklinik eller et dyrehospital.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Dyreadfærd
 • Anatomi
 • Hygiejne
 • Fysiologi og ernæring
 • Du skal også have fag som informationsteknologi, lovgivning og organisation samt salg og service.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som veterinærsygeplejerske (med speciale), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Vejgodstransport

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at læsse og losse lastbilen med forskellige varer og godt samt sørge for, at lasten er ordentligt fastgjort.
 • Som chauffør lærer du også om at planlægge ruter og udfylde de forskellige dokumenter, der skal bruges i forbindelse med kørslen.
 • Chauffører kan arbejde hos vognmænd og i private eller offentlige virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Køreuddannelse (fx kategori B, C og C/E)
 • Energirigtig kørsel
 • National og international transport
 • Kundeservice
 • Farligt gods
 • Logistik
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk, naturfag og arbejdsmiljø.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med vejgodstransportuddannelsen (trin 2) har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Værktøjsuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform, som på store maskiner fyldes op med plastik eller metal i høj fart.
 • På værktøjsuddannelsen lærer du også at lave stanseværktøj, der fx kan trykke øloplukkere eller beslag ud af en stor metalplade.
 • Du kan arbejde som ansat på plastik- eller metalvirksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Fremstilling af værktøjskomponenter
 • Justering og afprøvning af værktøj
 • Værktøjslære
 • Værktøjsteknisk kommunikation
 • Du skal også have naturfag, samfundsfag og teknisk fremmedsprog.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med værktøjsuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Urmager

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du lærer også at udskifte nedslidte dele i digitale og mekaniske ure, så de bliver som nye.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at vurdere, om en reparation af uret kan svare sig i forhold til at købe et nyt ur.
 • Som urmager lærer du endvidere at yde kunderne en god service.
 • Urmagere kan arbejde som ansatte i en butik eller på et værksted, eller de kan starte deres egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Elektroniske småure
 • Mekaniske storure
 • Specialure
 • Urelektronik
 • Du skal også have fag som naturfag, erhvervsøkonomi, salg og service samt engelsk.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med urmageruddannelsen, kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Turistbuschauffør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • I arbejdet som turistbuschauffør indgår også at betjene kunder på den rigtige måde.
 • Desuden gør chaufføren rent og ordner mindre fejl på bussen.
 • Turistbuschauffører kan fx arbejde i vognmandsvirksomheder, der kører turistkørsel i ind- og udland.
Her undervises du i fag såsom:
 
 • Køreuddannelse
 • Vedligeholdelse og rengøring af busser
 • Befordring af bevægelseshæmmede
 • Konflikthåndtering
 • Fremmedsprog
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som turistbuschauffør (trin 2) har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne rådgive og vurdere om materialers pris, kvalitet m.m.
 • Du lærer selv at tegne og planlægge opgaver, og du arbejder med værktøj og maskiner.
 • Som færdiguddannet tømrer eller gulvlægger arbejder du typisk sammen med andre håndværkere i byggebranchen.
 • De fleste bliver ansat i mindre virksomheder eller vælger at blive selvstændige.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Værktøj og maskiner
 • Arbejdsmiljø
 • Materialeforståelse
 • Tegning
 • Konstruktion
 • Du får også undervisning i matematik, engelsk, fremmedsprog, samfundsfag og brug af computer.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med træfagenes byggeuddannelse, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Togklargøring

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at kontrollere bremser, koble vogne og bremseslanger sammen og at efterse togene, før du kan melde dem klar til afgang.
 • Som togklargører lærer du også at udskifte slidte dele.
 • En togklargører kan arbejde hos DSB, privatbaner eller i andre virksomheder inden for transportbranchen.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Grundlæggende togklargøring
 • Infrastruktur
 • Færden i spor
 • Internationale forhold og branchekendskab
 • Branchespecifik IT til godstog
 • Men du skal også have fag som fremmedsprog, samfundsfag og sundhed.
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Tjener

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tale med gæsterne og anbefale dem mad og drikke ud fra menukortet og deres smag.
 • Det kræver, at du følger med i, hvad der sker i køkkenet, så du ved, hvilke retter der kan serveres.
 • Som tjener lærer du også om borddækning, afregning og hvordan man mikser drinks.
 • Tjenere kan arbejde i restauranter og på kroer samt til større arrangementer og fester.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Gastronomi
 • Drikkevarer
 • Menulære
 • Konference- og selskabsservering
 • Praktisk tjenerarbejde
 • Du skal også have fag som arbejdsmiljø, salg og service samt psykologi.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med tjeneruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Eller på følgende professionsbacheloruddannelse under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Teknisk isolatør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet går ud på at rådgive om isolering.
 • Du lærer at vurdere og planlægge isolations-opgaver.
 • Du skal fx opmåle og beregne materialeforbrug.
 • Som teknisk isolatør lærer du at isolere mange steder.
 • Det kan fx være udstyr på skibe og køleanlæg.
 • Tekniske isolatører arbejder i isoleringsfirmaer, på skibsværfter eller har deres egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Isolering mod varme, kulde, lyd og vibrationer
 • Brand
 • Skibsisolering
 • Teknisk isolering
 • Materialeforståelse
 • Du skal også have fag som matematik, dansk og informationsteknologi.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som teknisk isolatør, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Teknisk designer

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Opgaven handler om tekniske tegninger til industrianlæg, produkter, maskiner og bygninger.
 • Du lærer også at undersøge materialer og beregne priser på opgaver.
 • En vigtig del af arbejdet er at kunne samarbejde.
 • Når du planlægger og løser opgaver for andre, skal du være god til at lytte og forstå.
 • Tekniske designere kan arbejde som ansatte i private og offentlige virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Informationsteknologi
 • Konstruktion
 • Tegningsforståelse og materialelære
 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Du skal også have fag som 3D-CAD, konstruktion og computerbaseret design.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som teknisk designer, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Teater-, event- og av-tekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en event eller en forestilling.
 • Du skal være god til at samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper.
 • Teater-, event- og av-teknikere kan arbejde som lys- og lydteknikere på udstillingsmesser, teatre, events, koncerter, tv eller film enten som fastansatte eller projektansatte.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Lyd-, lys- og produktionsteknik
 • AV-teknik
 • Fremstilling af kulisser og rekvisitter
 • Du skal også have fag som engelsk, kommunikation og samarbejde, gaffeltruck og lagerstyring samt el og elektronik.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som Teater-, event- og av-tekniker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Eller på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Tarmrenser

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Mange af tarmene sælges til udlandet.
 • En vigtig del af arbejdet går derfor ud på at konservere og pakke tarmene, så de passer til de forskellige pølser eller til industrien, hvor de også bruges.
 • Du lærer som tarmrenser at holde regnskab med produktionen af tarmene.
 • Tarmrensere arbejder typisk på slagterier eller pølsefabrikker.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Efterbehandling af smaltarme
 • Efterbehandling af svinemaver
 • Egenkontrol i tarmbranchen
 • Værktøjs- og maskinlære
 • Du skal også have fag som dansk, informationsteknologi, samfundsfag og ergonomi (gode arbejdsstillinger.)
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som tarmrenser (trin 2), kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Tandtekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet er at løse opgaver efter tegninger eller aftryk.
 • Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver teknisk snilde.
 • Du lærer også at bruge computer og maskiner.
 • Tandteknikere kan arbejde som ansatte på laboratorier, hos private kliniske tandteknikere, eller de kan oprette deres egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Anatomi
 • Tandmodellering
 • Arbejdsmiljø
 • Du skal også have fag som CAD/CAM, patienthåndtering og hygiejne.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med teknikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Tandklinikassistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tage imod patienter og passe telefon samt at rengøre og finde redskaber frem til tandlægen.
 • Som tandklinikassistent lærer du også at tage røntgenbilleder og fortælle patienterne om, hvordan de bedst passer deres tænder og undgår tandsygdomme.
 • Tandklinikassistenter kan arbejde på kommunale eller private tandklinikker.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Forebyggelse
 • Anatomi og fysiologi
 • Røntgen
 • Klinikadministration
 • Du skal også have fag som dansk, hygiejne og førstehjælp.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som tandklinikassistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Tagdækker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Det er vigtigt for tagdækkeren at kunne rådgive kunder om valg af tag, holdbarhed og varmeøkonomi.
 • Du lærer derfor også om fejl og skader samt regler for byggeri.
 • Som tagdækker lærer du også om sikkerhedsregler og arbejdsmiljø.
 • Du må ikke lide af højdeskræk.
 • Tagdækkeren arbejder som regel i byggefirmaer, og du må regne med at skifte job flere gange.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Opmåling og materialeberegning
 • Fugtisolering
 • Kvalitetsbevidsthed
 • Tagdækning
 • Tegningsforståelse
 • Du får også undervisning i matematik, sikkerhed på tage og informationsteknologi.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som tagdækker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Stukkatør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunder.
 • Du skal have kunstnerisk sans og kunne tegne og lave modeller til løsning af opgaver.
 • Som stukkatør lærer du at forme eller støbe i gips, kalk og beton samt at sætte det færdige arbejde op.
 • Stukkatører er som regel ansat på små værksteder, men nogle starter også selvstændig virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Materialeforståelse
 • Digitaltegning
 • Tegningslære
 • Stukteknik
 • Du skal også have fag som, matematik, bygningshistorie og arbejdsmiljø.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som stukkatør, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Støberitekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles.
 • Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat.
 • Du kan arbejde som ansat på støberier eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Introduktion til støbning
 • Kerne- og modelfremstilling
 • Fremstilling af støbegods
 • Efterbehandling
 • Du skal også have fag som tegningsforståelse og dokumentation, kvalitet og miljø samt iværksætteri og innovation.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med støberiteknikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Stenhugger og stentekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunder.
 • Der skal vælges den rigtige sten, og du skal kunstnerisk kunne tegne en løsning af opgaven.
 • Som stenhugger kan du fx arbejde på stenhuggerværksted eller anden virksomhed, der arbejder med restaurering og udsmykning af byggeri.
 • Du kan også starte eget stenhuggerværksted.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Skrifttegn
 • Hugning og stenkløvning
 • Tegningslære
 • Materialeforståelse
 • Du skal også have fag som, matematik, digital tegning, bygningshistorie og gaffeltruckkursus.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med uddannelsen til stenhugger, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Social- og sundhedshjælper

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Som social- og sundhedshjælper yder du omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker enten i deres eget hjem eller på et plejehjem.
 • Du snakker med de ældre, hjælper dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask.
 • Du holder også øje med, om der sker ændringer i den ældres helbred.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Social- og sundhedshjælperens rolle
 • Mødet med borgeren
 • Personlig hjælp, pleje og omsorg
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Du skal også have fag som dansk og naturfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Som social- og sundhedshjælper har du mulighed for at læse videre til social- og sundhedsassistent. Se videreuddannelsesmuligheder i artiklen om social- og sundhedsassistent.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Social- og sundhedsassistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver.
 • Du lærer også at vejlede og motivere andre mennesker til at drage omsorg for sig selv.
 • Social- og sundhedsassistenter arbejder på plejehjem, i psykiatrien, på hospitaler eller i institutioner for psykisk eller fysisk handicappede.
 • De kan også arbejde i den kommunale hjemmepleje.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Sygdom og sygepleje (både fysisk og psykisk sygdom)
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Bemærk: Der er specifikke adgangskrav til alle uddannelserne, bortset fra diakoni og socialpædagogik.

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Smed

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver.
 • Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker.
 • Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic. En smed kan arbejde på forskellige slags værksteder eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Maskinel og manuel bearbejdning
 • Måleteknik og materialeforståelse
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk og matematik.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med smedeuddannelsen har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Slagter

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at skære kødet ud, så det passer til efterspørgslen på markederne rundt om i verden.
 • Som slagter lærer du også at kontrollere kødets kvalitet samt om love og regler på området.
 • Slagtere arbejder typisk i slagtehuse eller på slagterier. Nogle arbejder også som pølsemagere.
 • Bemærk: Uddannelsen har i 2017 skiftet navn fra industrislagter til slagter.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • At udbene skinker, midterstykke og forender til eksport
 • At udskære og udbene kød til det danske marked
 • Du skal også have fag som regning og kalkulation, dansk, ergonomi (gode arbejdsstillinger), informationsteknologi og samfundsfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:
Når du er færdig som slagteruddannelsen (med speciale), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse: Samt på følgende professionsbacheloruddannelse: Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Skov- og naturtekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Uddannelsen giver dig viden om at plante, passe og pleje træer.
 • Du lærer at planlægge arbejdet og vedligeholde motorsaven og dine andre redskaber, så du kan fælde træer på en sikker måde.
 • Du får viden om biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning og får dermed forståelse for skovens følsomme økosystem.
 • En skov- og naturtekniker kan fx arbejde som skovarbejder i stat, amt og kommune eller i private skov- eller landbrug.
Her undervises du i fag såsom:

Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved

 • Skovdrift
 • Maskiner og teknik
 • Naturpleje
 • Formidling og publikumskontakt
 • Du skal også have fag som arbejdsmiljø, engelsk og matematik.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med skov- og naturteknikeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Skorstensfejer

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet går ud på at rådgive kunder om fx nyt fyr eller varmeanlæg.
 • Du lærer at måle, kontrollere og godkende, at varmeanlæg, fyr og skorstene er i orden.
 • Som skorstensfejer lærer du også om love og regler.
 • Skorstensfejere arbejder som ansatte hos en skorstensfejermester eller bliver selv skorstensfejermester.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Elteknik
 • Gasteknik
 • Fyringsteknik
 • Renseteknik
 • Grundlæggende lovgivning
 • Du skal også have fag som dansk, matematik og brandteknisk viden.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med skorstensfejeruddannelsen (trin 2) har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Skiltetekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Skiltene kan være udført i forskellige materialer som metal, papir eller plastic.
 • Du lærer både at lave og reparere skilte til bygninger og reklameskilte til biler, tog og busser.
 • En vigtig del af arbejdet er at rådgive kunderne.
 • Skilteteknikere, tidligere kaldet skiltemalere, kan arbejde som ansatte i skiltemalervirksomheder, i reklameafdelinger, eller i eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Frihåndtegning
 • Computerbaseret design direkte til print
 • Farvers opbygning, virkning og funktion
 • Du skal også have fag som informationsteknologi, matematik, kemi og fysik.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med skilteteknikeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Skibsmontør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler.
 • Det er meget dyrt for skibet at ligge stille i havn.
 • Som skibsmontør lærer du også at vedligeholde skibets køleanlæg, så fangsten holdes afkølet.
 • En skibsmontør kan arbejde på store fiskekuttere, på skibsværfter eller værksteder, der reparerer skibsmotorer.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Dieselmotorer
 • Termisk sammenføjning
 • Maskinel og manuel bearbejdning
 • Rørsystemer og hydraulik
 • Tegningsforståelse
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med skibsmontøruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Skibsmekaniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at vedligeholde motorerne med nye filtre og lejer, så skibet hele tiden kan sejle bedst muligt.
 • Som skibsmekaniker lærer du også at styre skibet, og du skal hjælpe til, når skibet skal losses og lastes.
 • En skibsmekaniker kan arbejde på sejlende skibe, på skibsværfter eller værksteder, der reparerer skibsmotorer.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Dieselmotorer
 • El-teknik
 • Hydraulik
 • Rørsystemer
 • Tegningsforståelse
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk samt fra ide til produkt.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som skibsmekaniker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Sikkerhedsvagt

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Som sikkerhedsvagt lærer du også at skrive rapporter om det arbejde, du laver.
 • Sikkerhedsvagter kan arbejde i større eller mindre vagtselskaber, men de kan også arbejde på kontorer eller museer.
 • Nogle sikkerhedsvagter bruger en vagthund i deres arbejde.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • På skolen undervises du fx i:
 • Retslære
 • Dansk
 • Engelsk
 • Idræt
 • Du skal endvidere have fag som kommunikation, psykologi og konflikthåndtering.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Serviceassistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at yde service til andre mennesker på en god og positiv måde.
 • Som serviceassistent lærer du også om hygiejne og miljø og om, hvordan du vedligeholder ting.
 • Serviceassistenter kan arbejde på hospitaler, skoler eller i private virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Rengøring og hygiejne
 • Kvalitetssikring
 • Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse
 • Du skal også have fag som dansk, it, engelsk og psykologi.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært serviceassistent og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Receptionist

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet på et hotel går ud på at fordele og anvise gæsterne deres værelser samt hjælpe dem med at bestille transport, finde gode spisesteder og andre aktiviteter.
 • Arbejder du på et konferencecenter, skal du sørge for, at der findes de materialer og hjælpemidler, gæsterne har bestilt til deres konference.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Konferencelære
 • Receptionsarbejde og teknik
 • Salg og service
 • Turistlære
 • Service og gæstebetjening
 • Du skal også have fag som engelsk, samfundsfag, sikkerhed og psykologi.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med receptionistuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Produktør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Desuden lærer du at anvende enkle tekniske tegninger og at deltage i virksomhedens interne lagerfunktioner.
 • På den måde får du kendskab til virksomhedens logistiksystem.
 • Som produktør arbejder du med maskiner og anlæg på mange forskellige slags virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Dreje- og boreteknikker
 • Slibning og polering
 • Du lærer desuden de forskellige sammenføjningsmetoder som limning, lodning svejsning og at arbejde med bolte og nitter.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Procesoperatør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Procesoperatøren har ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild.
 • En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende.
 • Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.
 • En procesoperatør kan arbejde i mange forskellige industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg.
 • Det kan fx være fabrikker, der producerer mad, medicin, kemikalier, byggemateriale og meget mere.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Produktion med fysiske, kemiske og biologiske processer
 • Styring, regulering og overvågning
 • Kvalitetsarbejde
 • Procesteknologi og kemi
 • Betjening
 • Du lærer også om fx teamwork om planlægning.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med procesoperatøruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Plastmager

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge den rette type plastic og den rette arbejdsteknik.
 • Det kræver, at du som plastmager følger med i de nyeste teknikker.
 • Som plastmager lærer du også at vedligeholde maskiner og kontrollere kvaliteten af de produkter, du laver.
 • En plastmager arbejder på større virksomheder, der fremstiller forskellige slags produkter i plastic.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Plastprocesser
 • Sammenføjning
 • Kvalitetskontrol og kontrolteknik
 • Plastteknologi og udvikling
 • Du skal også have fag som kemi, engelsk og matematik.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med plastmageruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Personvognsmekaniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, der skal laves på bilen.
 • Du lærer at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på bilens elektriske og elektroniske systemer.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj og bremser
 • Elektriske systemer og transmission
 • Du skal også have fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, informationsteknologi, engelsk og naturfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med personvognsmekanikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Pædagogisk assistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Gennem lege, spil og andre aktiviteter, er du med til at udvikle børn og unge.
 • Du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, f.eks. handicappede.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at igangsætte pædagogiske aktiviteter der udvikler den målgruppe du arbejder med.  (Sproglig udvikling, fysisk aktivitet/bevægelse, skabe fællesskab)
 • Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver og vuggestuer, i SFO og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i dag- og botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse/handicap.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhedsfag
 • Kultur og aktivitet
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Du skal også have fag som dansk og samfundsfag.
 
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med uddannelsen til pædagogisk assistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Overfladebehandler

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at klargøre overfladen med slibeværktøj eller et kemisk bad, så det endelige resultat bliver holdbart og glat.
 • En overfladebehandler kan arbejde i jern- og metalindustrien, på fx smede- eller autoværksteder eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:

Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved

 • Forbehandling og metallisering
 • Pulverlakering
 • Vådlakering
 • Fra ide til produkt
 • Du skal også have fag som læring, kommunikation og samarbejde samt engelsk.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som overfladebehandler (trin 2), kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Ortopædist

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tilpasse protesen, som laves af fx metal, plastic, træ eller læder til den enkelte bruger.
 • Som ortopædist lærer du også at reparere og vedligeholde værktøj og udstyr.
 • En ortopædist kan arbejde som ansat på private værksteder såkaldte bandagerier eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Finmekanisk værksted
 • Biomekanik
 • Elektronik
 • Fagtegning
 • Gips, læder og tekstil
 • Ortose og protese
 • Du skal også have fag som dansk, samfundsfag og materialeforståelse.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med som ortopædist har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Murer

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne læse en arbejdstegning og bygge et hus nøjagtigt derefter.
 • Som murer lærer du også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.
 • En murer kan arbejde som ansat hos en murermester eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Murerteknik
 • Fliseteknik
 • Digitalt byggeri
 • Tegning
 • Systemstillads
 • Du skal også have fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med mureruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Møbelsnedker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du lærer at lave tegninger og beregninger og at bruge materialer og værktøj.
 • Møbelsnedkeren bruger tit computerstyrede maskiner, når der skal fremstilles flere møbler af samme slags, men du lærer også det traditionelle håndværk.
 • En møbelsnedker arbejder på værksteder eller i produktionen hos virksomheder, der fremstiller møbler og inventar.
 • Orgelbyggeren fremstiller dele til orgler på et værksted og vedligeholder og stemmer orgler.
 • Møbelsnedker og orgelbygger var tidligere specialer på snedkeruddannelsen. Pr. 2018 er de en selvstændig uddannelse.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • It og CAM/CAD
 • Design og formgivning
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af plademøbler, møbler og siddemøbler
 • Montering af elementer
 • Arbejdsmiljø
 • Orglets klanglige materialer
 • Du skal også have grundfag som fx matematik og teknologi på F-niveau.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som møbelsnedker eller orgelbygger, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Mejerist

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at holde en god hygiejne og kontrollere kvaliteten af produkterne løbende.
 • Som mejerist lærer du også at lave is.
 • Mejerister arbejder ofte på store mejerier, men de kan også finde beskæftigelse i virksomheder, der fremstiller medicin.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Mejeriproduktion
 • Emballering af mejeriprodukter
 • Kemi
 • Produktionsudstyr
 • Produktkvalitet
 • Du skal også have fag som fysik, engelsk og matematik.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som mejerist (trin 2) har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Mediegrafiker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Som mediegrafiker skal man have et teknisk og kreativt overblik over hele arbejdet fra idé til færdig produktion.
 • Næsten alt arbejde foregår på computer.
 • Mediegrafikere kan arbejde som ansatte på reklame- og kommunikationsbureauer, aviser, blade, større private eller offentlige virksomheder, eller have eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Grafisk teknik og formgivning
 • Billedbehandling
 • Informationsteknologi
 • Kommunikation
 • Kundekontakt
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk, førstehjælp, design og samfundsfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som mediegrafiker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Maskinsnedker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet går ud på at planlægge og klargøre maskiner og materialer til produktion.
 • Du skal betjene og vedligeholde maskinerne samt kende de nyeste teknikker.
 • En maskinsnedker samarbejder ofte med andre.
 • Som uddannet kan du være ansat på produktionsvirksomheder og værksteder, eller du kan fungere som selvstændig.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Materialeforståelse
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling
 • Matematik
 • Lim- og finerteknik
 • Du skal også have fag som informationsteknologi, produktionsudvikling, produktion og service samt stil form og farve.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med maskinsnedkeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Maritime håndværksfag

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Det er vigtigt, at bådebyggeren og sejlmageren kender og vælger de rigtige materialer.
 • Du skal også have sans for form, farver og design.
 • Som bådebygger eller sejlmager skal du være omhyggelig og have teknisk snilde.
 • Du kan arbejde som ansat i firmaer der bygger, reparerer og sælger skibe, både og udstyr.
Her undervises du i fag såsom:

Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved

 • Materialelære
 • Tegning
 • Overfladebehandling
 • Limning og svejsning
 • Iværksætteri og innovation
 • Du skal også have fag som engelsk, dansk og matematik, som indgår naturligt i andre fag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som bådebygger eller sejlmager har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Lufthavnsuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Bagage og andet gods skal sorteres og køres til og fra flyene, og der skal lastes omhyggeligt.
 • Flyene skal gøres rent og tankes med brændstof.
 • Hvis der er brand, skal den slukkes.
 • Alt efter hvilket speciale, du vælger, kommer du til at lære om disse opgaver.
 • Som lufthavnsoperatør lærer du også at køre bl.a. gaffeltruck.
 • Sikkerhed er en vigtig del af uddannelsen. 
 • Lufthavnsoperatører arbejder i luftfartsselskaber og selskaber, der arbejder sammen med dem.
Her undervises du i fag såsom:

Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved

 • Kørsel
 • Lufthavnssikkerhed og -logistik
 • Flypladsvedligeholdelse
 • Specialkøretøjer og af-isning
 • Sundhed og ergonomi
 • Arbejdsmiljø
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk og samfundsfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som lufthavnsoperatør med speciale, kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Lastvognsmekaniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, der skal laves på bilen.
 • Som lastvognsmekaniker lærer du at justere motorer, bremser og styretøj samt at finde og rette fejl på lastbilens og bussens elektriske og elektroniske systemer.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj, bremser
 • Elektriske systemer og transmission
 • Du skal også have fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, informationsteknologi, engelsk og naturfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med lastvognsmekaniker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Landbrugsuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge arbejdsopgaverne og at vedligeholde maskiner og bygninger, da der hele tiden bliver slidt på dem.
 • En landmand kan arbejde som ansat eller selv drive en gård.
 • Nogle landmænd arbejder også på maskinstationer med at pløje, så og høste for andre.
 • Når du er færdig med uddannelsen som landmand eller jordbrugsmaskinfører, kan du også fortsætte på landbrugets lederuddannelse.
 • Du kan læse videre til enten produktionsleder (trin 3) eller agrarøkonom (trin 4).
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Husdyr
 • Plantedyrkning
 • Teknikfag og sprøjteteknik
 • Du skal også have fag som matematik, arbejdsmiljø samt byggeri og samfund.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

 • Jordbrugsteknolog
 • Produktionsteknolog

Eller på følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Have- og parkingeniør (bemærk specifikke adgangskrav)
 • Skov- og landskabsingeniør (bemærk specifikke adgangskrav)

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Lager og terminal

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer.
 • Du lærer at køre gaffeltruck, og du får undervisning i forskellige it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.
 • Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Køreuddannelse (fx kategori B, C og C/E)
 • Lagerøkonomi
 • Kundebetjening - lager
 • IT-lagerstyring
 • Logistik og samarbejde
 • Egonomi, sundhed og arbejdsmiljø
 • Du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med lager- og terminaluddannelsen (trin 3), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Kranfører

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet handler om at laste, transportere og aflæsse forskellige former for gods.
 • Du skal også planlægge din rute, så du overholder de gældende bestemmelser for køre- og hviletid.
 • Som kranfører arbejder du typisk som ansat i private firmaer.
 • Arbejdet foregår på vejene og på byggepladser, havne og i lagerbygninger.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Håndtering, surring og stuvning af stykgods
 • By- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS
 • Anhugning af byrder
 • Logistik og logistikstyring
 • Kundeservice
 • Du skal også have fag som naturfag, informationsteknologi og dansk.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som kørselsdisponent har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Køletekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at justere anlægget, så det hverken er for koldt eller for varmt.
 • Som køletekniker lærer du også at rådgive kunderne, så de får et anlæg, der passer til behov og pengepung.
 • En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg.
 • Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Kommercielle køleanlæg (fx butikker og supermarkeder)
 • Køleteknik
 • Små køleanlæg
 • Materialeforståelse
 • Reparation og vedligeholdelse
 • Du skal også have fag som naturfag, matematik, dansk og engelsk (ikke som køleassistent).
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med køleteknikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Kosmetiker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om hudpleje, og om hvilken make-up der passer bedst til kundens personlighed.
 • Som kosmetiker lærer du også at fjerne uønsket hår og lakere negle.
 • Kosmetikere kan arbejde som ansatte i større eller mindre skønhedssaloner, på teatre og tv, eller de kan starte deres egen salon.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Hud- og skønhedspleje
 • Anatomi/fysiologi
 • Du skal også have fag som ernæring og kemi.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med kosmetikeruddannelsen, kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Kontor

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt.
 • Du bruger it til en stor del af dit arbejde.
 • Kontoruddannelsen skal tages med eux. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.
 • Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informatik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Afsætning C
 • Matematik C
 • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C
 • Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.
Muligheder for videreuddannelse:

Med en afsluttet kontoruddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (eux-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelseprofessionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Karosseritekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet går ud på at rette buler ud, svejse nye dele fast, vurdere omfanget af trafikskader på biler og fjerne rust.
 • Som karrosseritekniker lærer du også at skære nye dele ud af en stålplade og forme dem.
 • Karrosseriteknikere arbejder på autoværksteder eller på fabrikker, hvor man laver karrosserier.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Opretning af karrosseridele
 • Vurdering af skader
 • Fremstilling af reparationsstykker
 • Du skal også have fag som miljø, materialekendskab og førstehjælp.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med karrosseriuddannelsen har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Eller på følgende professionsbacheloruddannelse:

Eksport og teknologi

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Industritekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinerne, da mange styres af computere.
 • Som industritekniker lærer du at opstille maskinerne og reparere dem, hvis de går i stykker.
 • Du lærer også at svejse.
 • En industritekniker kan arbejde på mange forskellige slags virksomheder fx skibsværfter, i autobranchen eller i jern- og metalindustrien.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Datastyret bearbejdning
 • Montage og opretning af maskinkomponenter
 • Plc-styring
 • Cad-teknik
 • Du skal også have fag som naturfag og materiale- og bearbejdningsforståelse.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med industriteknikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Industrioperatør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En industrioperatør arbejder med driftsopgaver i en industriproduktion.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at sikre, at kvaliteten af det, maskinerne producerer, er i orden. 
 • Du lærer at betjene produktionsanlæg og at reparere og vedligeholde maskinerne.
 • En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder fx inden for fødevarer, medicin, jern og metal eller elektronik.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Overvågning og betjening af anlæg
 • Fejlfinding og reparation
 • Produktionsoverblik og – optimering
 • Kvalitetssikring
 • Lean
 • Du skal også have fag som arbejdsorganisering og arbejdsmiljø.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som industrioperatør med specialet produktivitet, kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Hospitalsteknisk assistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at modtage og tale med patienter om deres problemer.
 • Som hospitalsteknisk assistent lærer du også at skrive dine målinger ned, så lægerne ud fra dette kan beslutte, hvad der skal gøres.
 • Hospitalstekniske assistenter kan arbejde på sygehuse, hospitaler eller på private klinikker.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Brug af moderne måleudstyr til at undersøge fx hørelsen og hjernen
 • Ørets eller nervesystemets anatomi og fysiologi
 • Sygdomslære
 • Patientdokumentation
 • Teknik
 • Du skal også have fag som engelsk, fysik, it og psykologi, kommunikation og etik.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med uddannelsen til hospitalsteknisk assistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Har du speciale i neurofysiologi kan du søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelse under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Havn og terminal

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene.
 • Du lærer at køre gaffeltruck og får undervisning i de it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.
 • Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Køreuddannelse (fx kategori B og C)
 • Havnen som arbejdsplads
 • Lastsikring, håndtering og anhugning
 • IT i havnen
 • Kommunikation og service - havn
 • Du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som havne- og terminalarbejder (trin 2), kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Handel

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste.
 • Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.
 • Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab, afhængigt af dit valgte speciale
 • Du skal også have fag om forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med handelsuddannelen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Guld- og sølvsmed

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet er at rådgive kunden om valg af ædelmetal, form og design.
 • Det kræver, at du hele tiden følger moden og de nyeste teknikker.
 • Guld- og sølvsmede kan arbejde som ansatte i butik, eller i private og offentlige virksomheder, som fx reparerer eller udsmykker kirker, slotte, museer mv.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Bearbejdning
 • Illustration
 • Formgivning og tegning
 • Iværksætteri og innovation
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk, salg, kundeservice og vejledning.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som guld- og sølvsmed (med speciale eller trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Greenkeeper

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at sørge for, at banen er nyklippet og helt plan, så golfkuglen kan trilles i hul uden forhindringer.
 • Som greenkeeper skal du også passe blomster, træer og buske ved golfbanen, så området ser flot og indbydende ud.
 • En greenkeeper kan arbejde ved golfanlæg eller fodboldstadions, hvor der også er brug for en flot og nyklippet græsplæne.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Sygdomme og skadedyr
 • Vækstforhold
 • Pleje
 • Gødning og kulturteknik
 • Pleje af beplantninger
 • Du skal også have fag som plantesundhed, sprøjtning og materialeforståelse.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med greenkeeperuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Grafisk tekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet som grafisk tekniker er at gennemføre og kontrollere bestilte arbejdsopgaver i samarbejde med kunder og mediefolk.
 • Du har ansvaret for at producere og planlægge - lige fra klargøring af trykket eller printet til det færdige produkt.
 • Grafiske teknikere kan arbejde som ansatte på trykkerier, aviser, blade, og andre private eller offentlige virksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Digital tryk og print
 • Grafisk teknologi
 • Informationsteknologi
 • Du skal også have fag som dansk engelsk, naturfag, brandbekæmpelse, service og førstehjælp.
 • Undervisningen er meget projektorienteret og tværfaglig. Du kan vælge specialefag, der passer til din praktikplads, dine evner og interesser.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som grafisk tekniker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Gourmetslagter

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om tilberedningen af de udskæringer, der findes i køledisken.
 • Som gourmetslagter lærer du også at lave færdigretter, pølser og andre delikatesser.
 • Gourmetslagtere kan arbejde i slagterbutikker og slagterafdelinger eller starte egen virksomhed.
 • Bemærk: Uddannelsen har i 2017 skiftet navn fra detailslagteruddannelsen til gourmetslagteruddannelsen.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Detailopskæring
 • Grovopskæring
 • Tilberedning
 • Paktisk anvendelse af ernæringslære
 • Lovgivning
 • Du skal også have fag som kalkulation, informationsteknologi, salg og service samt samfundsfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som gourmetslagter (med speciale), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Glarmester

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter.
 • Det kræver erfaring og viden om de mange glastyper, pris m.v.
 • Som glarmester arbejder du alsidigt, men du kan også vælge at specialisere dig.
 • Glarmestre arbejder typisk i mindre private firmaer eller i egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Glasforarbejdning og montage
 • Materialeforståelse
 • Plantegning
 • Indramning
 • Matematik
 • Du skal også have fag som samfundsfag, jura i byggeriet, kundebetjening, salg og service.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som glarmester, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Gastronom

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at sammensætte et måltid, så det bliver en oplevelse for kunden at spise.
 • Som gastronom lærer du også meget om indkøb og kundeservice.
 • Gastronomer kan arbejde i større og mindre køkkener på spisesteder, eller de kan starte deres eget firma, der fx leverer mad ud af huset.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Ernæringslære
 • Salg og service
 • Køkkenpraktik
 • Produktionshygiejne
 • Du skal også have fag som engelsk (ikke som gastronomiassistent), regning og kalkulation samt læring, kommunikation og samarbejde.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med gastronomuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Gartner

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge produktionen, så planterne er klar til salg, når kunderne vil købe dem til deres vindueskarme, haver og drivhuse.
 • En gartner kan arbejde i frilandsgartnerier eller gartnerier med store drivhuse, på planteskoler eller i havecentre.
 • Bemærk: Uddannelsen er ny og erstatter de tidligere uddannelser til væksthusgartner og produktionsgartner.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Jord, vand og næring
 • Plantedyrkning
 • Plantesundhed
 • Du skal også have fag som miljø samt sprog og internationale forhold.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med gartneruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Frisør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om, hvordan de plejer deres hår, og hvilke frisurer der passer til deres personlighed og hårtype.
 • Det kræver, at du følger med i hårmoden og de nyeste teknikker.
 • Som frisør lærer du også at lægge makeup og farve øjenbryn og vipper.
 • Frisører kan arbejde som ansatte i større eller mindre saloner, eller de kan oprette deres egen frisørsalon.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Klipning
 • Farvning
 • Permanent
 • Håropsætning
 • Manicure og makeup
 • Du skal også have fag som engelsk, erhvervsøkonomi, stilhistorie og salg og service.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med frisøruddannelsen, kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Fotograf

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Der ligger ofte mange overvejelser og valg bag gode billeder.
 • Du skal især tænke på motiv, lys og efterbehandling.
 • Ud over den tekniske viden kræver arbejdet også sans for billeder - og som portrætfotograf evne til at skabe tillid til dem, man fotograferer.
 • Fotografer laver fx portrætter, reklamer eller illustrationer til blade, aviser og kataloger.
 • En fotograf arbejder normalt som ansat i medieverdenen, som freelancer eller i eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Forskelligt fotografisk udstyr
 • Design
 • Reklame
 • Stil, form og farve
 • Du skal også have fag som økonomi, engelsk, arbejdsmiljø og førstehjælp.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som fotograf, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Forsyningsoperatør

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedForsynings- operatørerne arbejder også med at etablere og reparere gadelyssystemer og fiberkabler til net-kommunikation.
 • Overvågningen og driften af el-nettet bliver mere og mere automatiseret, så du skal både have lyst til at arbejde med store el-kabler og computerstyret overvågnings- og måleudstyr.
 • En forsyningsoperatør kan arbejde hos de private el-netselskaber.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • El-teori og teori om, hvordan el-nettet fungerer
 • Etablering af el-forsyningsanlæg
 • Anlægsstyring og overvågning
 • Du skal også have fx engelsk og lære om førstehjælp.
Muligheder for videreuddannelse:

Er du forsyningsoperatør og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Flytekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at efterse flyene og melde dem klar, før de må starte.
 • Du deltager også i eftersyn, hvor hele eller dele af flyet skilles ad.
 • Som flytekniker lærer du også at aflæse data fra flyets computer og skrive rapporter om det, der er lavet ved flyet.
 • Flyteknikere kan arbejde i flyværksteder i civile og militære lufthavne.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Aerodynamik
 • Motorer
 • Flystruktur og flysystemer
 • Flyinstrumenter
 • Du skal også have fag som dansk, engelsk, elektronik, fysik og matematik.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med flyteknikeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Fitnessuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tegne eller at følge en teknisk tegning, så de små dele kommer til at sidde helt rigtigt.
 • Som finmekaniker lærer du også at bore, fræse og lodde, så du kan sætte de små dele sammen.
 • En finmekaniker kan arbejde med fx maskiner, våben eller låse.
 • Du kan være ansat i en virksomhed eller starte dit eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Finmekanisk bearbejdningsteknik
 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Finmekanisk måle- og kontrolteknik
 • Du skal også have fag som dokumentation, dansk og engelsk (ikke som finmekanikassistent).
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Finmekaniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tegne eller at følge en teknisk tegning, så de små dele kommer til at sidde helt rigtigt.
 • Som finmekaniker lærer du også at bore, fræse og lodde, så du kan sætte de små dele sammen.
 • En finmekaniker kan arbejde med fx maskiner, våben eller låse.
 • Du kan være ansat i en virksomhed eller starte dit eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Finmekanisk bearbejdningsteknik
 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Finmekanisk måle- og kontrolteknik
 • Du skal også have fag som dokumentation, dansk og engelsk (ikke som finmekanikassistent).
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med finmekanikeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Eller følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Finansuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du lærer også om forsikringer, og hvordan du bruger it i det daglige arbejde.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om, hvilke lån der er mest hensigtsmæssige i bestemte situationer, eller hvilken opsparing der bedst passer til kundens behov.
 • Finansuddannede kan arbejde i banker, realkreditinstitutter og i forsikringsselskaber.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Finansuddannelsen skal tages som eux-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau. Nogle af fagene skal du gennemføre på grundforløbet, inden du kan starte på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal du gennemføre, mens du går på det studiekompetencegivende forløb, og inden du kan starte på hovedforløbet. 
 • I løbet af finansuddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Informatik B
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • Matematik B
 • Finansiering C
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsret C
 • Du har også fag, der retter sig specielt mod den branche, du vælger, og giver viden om branchens produkter. 
 • Du undervises fx i fag, der handler om kunden, rådgiveren og virksomheden i den finansielle sektor, fx en bank.
Muligheder for videreuddannelse:

Med en afsluttet finansuddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (eux-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Med bevis for eux 1. del kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Film- og tv-produktionsuddannelse

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Det er vigtigt at kunne anvende kameraets og teknikkens muligheder.
 • Du arbejder med lys, lyd og redigering.
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen lærer dig at anvende de nyeste teknikker.
 • Som uddannet kan du arbejde som fast ansat eller freelance på et filmselskab, tv-selskab, reklamebureau m.fl.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Journalistik
 • Program-tilrettelæggelse
 • Produktions-planlægning
 • Integreret medieproduktion
 • Brugen af kamera, lys, lyd og redigering
 • Video
 • Du skal også have fag som økonomi, reklame, stil, form og farve
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med film- og tvproduktionsuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Eventkoordinator

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En eventkoordinator planlægger og arrangerer aktiviteter, fx koncerter, fester og bryllupper.
 • Du lærer at udvikle nye ideer og at realisere ideerne i praksis.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov.
 • Det foregår ofte i samarbejde med mange forskellige mennesker.
 • Som eventkoordinator lærer du også om økonomi, booking og kontrakter.
 • En eventkoordinator kan arbejde i pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, storcentre m.m.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Eventgennemførelse
 • Eventplanlægning
 • Eventudvikling
 • Salg og service
 • Du du skal også have fag som dansk, engelsk, samfundsfag, erhvervsøkonomi og informationsteknologi.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som eventkoordinator, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Ernæringsassistent

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at tilrettelægge fremstillingen af sund kost til mange mennesker. 
 • Som ernæringsassistent lærer du også om indkøb og økonomi samt om planlægning af arbejdet i et storkøkken, herunder rengøring.
 • Ernæringsassistenter kan arbejde i storkøkkener og kantiner fx på hospitaler og plejehjem, eller i daginstitutioner, restauranter og cafeer.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Fødevarer
 • Ernæring
 • Kost og hygiejne
 • Du skal også have fag som engelsk og samfundsfag og fag om produktion og kvalitet.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med ernæringsassistentuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at montere redskaber og ekstra udstyr.
 • Du lærer også at svejse og fremstille reservedele.
 • Som mekaniker inden for entreprenør- og landbrugsmaskiner kan du arbejde i firmaer, der sælger maskinerne på værksteder, maskinstationer eller i større firmaer, som lejer dem ud.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Benzin- og dieselmotorer
 • Styretøj og bremser i såvel landbrugs- som entreprenørmaskiner
 • Du skal også have fag som førstehjælp, arbejdsmiljø, it, engelsk og naturfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Elektronikoperatør

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge og overvåge produktionen ved at lave forskellige tests.
 • Som elektronikoperatør lærer du at præcisionslodde under mikroskop samt at finde og rette fejl på forskellig slags elektronik.
 • En elektronikoperatør kan arbejde på større eller mindre elektronikvirksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Arbejdsorganisation og innovation i elektronikindustrien
 • Automatiske produktionsprocesser
 • Reparation i produktionsprocesser
 • IPC-inspektion
 • Du skal også have fag som førstehjælp, brandbekæmpelse og sikkerhed ved arbejde med epoxy, ligesom du skal have dansk og engelsk.
Muligheder for videreuddannelse:

Er du faglært som elektronikoperatør og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Elektronik og svagstrøm

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedPå uddannelsen fremstiller og reparerer du elektronisk udstyr.
 • Du lærer fx om udstyr til radio, tv, pc og tele eller hospitalsteknisk udstyr.
 • Du får undervisning i måleinstrumenter, som bruges til arbejdet
 • Som uddannet er det vigtigt, at du kan rådgive om produkter og udstyr.
 • Mange arbejdsopgaver og løsningsforslag kræver indsigt i de nyeste teknikker.
 • Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med elektronisk udstyr i offentlige og private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Analogteknik
 • HF-teknik
 • Digital- og microprocesserteknik
 • Kommunikationsteknik
 • Måle og telesystemer
 • Du skal også have fag som, engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med elektronik- og svagstrømsuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Elektriker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du laver strøm til lys i nye bygninger eller reparerer og skifter ledninger og kontakter til strøm i ældre boliger.
 • Du lærer også at installere og vedligeholde computerstyrede elsystemer som fx computernetværk, industrirobotter eller telefon- og alarmanlæg.
 • Som elektriker lærer du at rådgive folk om valget af elektriske løsninger.
 • Du kan arbejde som ansat i offentlige og private virksomheder eller for en privat elinstallatør.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • El-teknik
 • Måleteknik
 • El-installation
 • Netværksteknik
 • Teknik til styring, regulering og opbygning af alarmsystemer
 • Du skal også have fag som matematik, naturfag, engelsk samt lære om love, regler og sikkerhed.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med elektriker 1 eller elektriker 2, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Ejendomsservicetekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • På skolen lærer du bl.a. om håndværksfag til de praktiske opgaver, ligesom du har en række servicefag for at kunne hjælpe brugere og beboere.
 • En ejendoms-servicetekniker kan arbejde i større boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Varmeanlæg, affaldshåndtering og bygnings-vedligeholdelse
 • Indkøb, betjening og vedligeholdelse af maskiner
 • Kommunikation, samarbejde og psykologi
 • Du har også fag som fysik, naturfag, psykologi og it.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som ejendomsservicetekniker, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Dyrepasser

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på, at sørge for at dyrene har det godt samt at give dem mulighed for at lave nogle af de samme ting, som de gør i naturen.
 • Du lærer også om avl, så du kan hjælpe dyrene med at få unger ved at give dem rigtigt foder og gode yngleforhold.
 • En dyrepasser kan blive ansat ved et stutteri (heste), i medicinalindustrien (forsøgsdyr) eller i zoologiske haver.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Adfærdsbiologi
 • Dyrehold
 • Dyrekroppen
 • Dyrevelfærd
 • Du skal også have fag som naturfag, smittebeskyttelse og erhvervsøkonomi.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med dyrepasseruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Digital media

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Når man skal formidle et bestemt budskab, skal man vide, hvordan man i billeder og lyd fanger seerens opmærksomhed. 
 • På uddannelsen lærer du om brugerflade, skærmgrafik og lyd og billede på en skærm.
 • Du lærer også om stil, form og farver.
 • Som uddannet i digital media kan du arbejde i både tekniske og kreative virksomheder, fx reklamebureauer og virksomheder inden for webdesign og –udvikling.
Her undervises du i fag såsom:
 • Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen NæstvedGrafik
 • Billedbehandling
 • Storyboarding
 • Lyd
 • Video
 • Du skal også have fag som design samt innovation og iværksætteri.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med digital media uddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Detailhandel

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du lærer også, hvordan du præsenterer varerne, så butiken fremstår indbydende, og om butikkens økonomi.
 • Du skal også bestille nye varer hjem, når det er nødvendigt.
 • Salgsassistenter kan arbejde som ansatte i butikker, supermarkeder, stormagasiner eller med digital handel i detailhandelsbranchen, eller de kan åbne egen butik.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Erhvervsøkonomi
 • It
 • Afsætning
 • Du har også fag som dansk og engelsk og fag, der retter sig mod den branche, du vælger.
 • Vælger du at tage uddannelsen med eux, har du fag på gymnasialt niveau. Se afsnit om eux nedenfor.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med detailhandelsuddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, kan du søge optagelse på videregående uddannelser, herunder også universitetsbacheloruddannelser.

Med bevis for eux 1. del kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Supplerer du eux 1. del med en udvidet fagpakke, har du samme muligheder for videreuddannelse som dem med eux-bevis.

Husk, at du i alle tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Data og kommunikation

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Du lærer fx at installere it-udstyr og at finde fejl og reparere.
 • Dit arbejde er at udvikle, opbygge eller vedligeholde it-systemer.
 • Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker.
 • Som uddannet kan du blive ansat i offentlige eller private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.
Her undervises du i fag såsom:

Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved

 • Computerteknologi
 • Informationsteknologi
 • Operativsystemer
 • Netværk og fejlfinding
 • Programmering
 • Du skal også have fag som engelsk, dansk, matematik og fysik.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med data- og kommunikationsuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Cykel- og motorcykelmekaniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Som cykelmekaniker lærer du bl.a. at skifte eller reparere dele på mange forskellige typer af cykler, herunder el-cykler.
 • Som knallertmekaniker og motorcykelmekaniker lærer du også om motorer.
 • En cykel- og motorcykelmekaniker kan starte eget værksted og forretning eller arbejde som ansat.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Service og reparation af cykel, knallert og motorcykel
 • 2-og 4 takt motorer
 • Elektriske systemer på køretøjerne
 • Du skal også have fag som erhvervsforståelse, salg, service og kundebetjening
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med cykelmekaniker (trin 2) eller som motorcykelmekaniker (trin 2) eller som knallertmekaniker (trin 1), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Som cykelmekaniker (trin 2) eller motorcykelmekaniker (trin 2) kan du også søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

CNC-tekniker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • CNC står for Computer Numerical Control og refererer til processer, hvor en maskine programmeres til at udføre en opgave, i stedet for manuelt at føre værktøjet.
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskinen, så den ved, hvor den skal bore, dreje og fræse i metallet, der fx kan formes til et stykke værktøj.
 • Som cns-uddannet lærer du også at arbejde med metal i almindelige drejebænke og andre maskiner.
 • En cnc-uddannet medarbejder kan arbejde på store virksomheder i metalindustrien.
 • Andre arbejder på mindre maskin- og værktøjsvirksomheder.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Cnc-teknisk bearbejdning
 • Datastyret bearbejdning
 • Fagtegning
 • Du skal også have fag som måleteknik og materialeforståelse.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som cnc-tekniker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Eller følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Bygningssnedker

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En del af arbejdet går ud på at rådgive kunder. Du skal kunne forklare, tegne og bygge efter kundens ønsker. Det kræver kreativitet og kundepleje.
 • Som bygningssnedker arbejder du tit sammen med andre håndværkere på værksted eller byggeplads.
 • Du kan fx ansættes i snedker- og tømrervirksomheder, i entreprenørvirksomheder eller i træindustrien. Du kan også starte egen virksomhed.
 • Bygningssnedker var tidligere et speciale på snedkeruddannelsen men i 2018 blev bygningssnedkeruddannelsen en selvstændig uddannelse.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • It og CAM/CAD
 • Design og formgivning
 • Byggeri og energiforståelse
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer, døre og trapper
 • Montering af bygningsdele og inventar
 • Plademøbel, lim og finerteknik
 • Arbejdsmiljø
 • Du skal også have grundfag som fx matematik og teknologi på F-niveau.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med bygningssnedkeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Bygningsmaler

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter.
 • Det kræver, at du har stilsans og følger med i tidens trends og de nyeste teknikker.
 • Som bygningsmaler arbejder du ofte på byggepladser med mange kolleger.
 • Bygningsmalere arbejder typisk som ansatte i private firmaer; men man kan også vælge at starte sit eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Farvelære
 • Materialelære
 • Tegning
 • Opmåling
 • Matematik
 • Du skal også have fag som produktudvikling, produktion og service, arbejdsmiljø og brandbekæmpelse.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med bygningsmaleruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Byggemontagetekniker

Kort fortalt:
 • En vigtig del af arbejdet er at kunne arbejde efter tekniske vejledninger.
 • Som uddannet kan du arbejde som ansat i firmaer med speciale i indretning af kontorer og bygninger m.m. Du kan også vælge at starte dit eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
 • Teknologi
 • Gipslofter og gipsvægge
 • Vådrum
 • Byggeri og samfund
 • Byggeri og energiforståelse
 • Kommunikation og samarbejde
 • Du skal også have fag som arbejdsmiljø og ergonomi.
 • Du afslutter med en eksamen og et uddannelsesbevis.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som byggemontagetekniker, kan du videreuddanne dig inden for et af specialerne på træfagenes byggeuddannelse: tømrer, gulvlægger eller tækkemand. Du får nedsat uddannelsestiden med et halvt år.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Buschauffører

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedI arbejdet som buschauffør indgår også at betjene kunder på den rigtige måde, fx kontrollere billetter, give information til passagererne og sørge for ro og orden.
 • Buschauffører kan arbejde i bus- og rutebilselskaber inden for bybustrafik, rutebiltrafik og handikapkørsel.
 • Uddannelsen har erstattet det der tidligere hed personbefordringsuddannelsen.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Køreuddannelse
 • Vedligeholdelse og rengøring af busser
 • Befordring af bevægelseshæmmede
 • Konflikthåndtering
 • Du skal også have fag som dansk, it og samfundsfag.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som buschauffør i kollektiv trafik (trin 3), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Boligmonteringsuddannelsen

Kort fortalt:
Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • En vigtig del af arbejdet er at vide, hvilke materialer du skal anvende.
 • Du skal have sans for farver og design, og kende moden så du kan tilfredsstille kundens ønsker.
 • Du lærer at bruge værktøjer og maskiner til arbejdet.
 • Som uddannet arbejder du i industrien og private firmaer, eller du kan starte dit eget firma.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Fagtegning
 • Design
 • Materialeforståelse
 • Matematik
 • Men du skal også have fag som informationsteknologi, brandkrav, iværksætteri og innovation samt salg og service.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med boligmonteringsuddannelsen har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Beslagsmed

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedEn vigtig del af arbejdet går ud på at beskære hestens hove og rette hesteskoene til, så de passer nøjagtig til hovene. Hvis skoen ikke passer, kan hesten få skader.
 • Som smed lærer du også at omgås heste, så de forbliver rolige, imens du slår skoene på dem.
 • En beslagsmed kan fx arbejde på et smedeværksted, en travbane eller starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Vurdering af hestenes benstillinger
 • Tåakser
 • Hovformer
 • Hesteracer
 • Du skal også have fag som ergonomi, informationsteknologi samt planlægning og journalisering.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som beslagsmed, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Beklædningshåndværker

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedDu får kendskab til forarbejdning af tøj og tekstil og lærer fx at arbejde med designoplæg og konstruere mønstre.
 • Som beklædnings-håndværker skal du følge med i moden og i de nyeste teknikker.
 • Du kan arbejde både i små virksomheder med egen systue og i store mode- og handelshuse med udlandsproduktion. Du kan også starte din egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Design
 • Konstruktion
 • Dokumentation
 • Produktion
 • Tilretning
 • Du skal også have fag som engelsk og dansk.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig som beklædningshåndværker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Bager og konditor

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedEn vigtig del af arbejdet går ud på at fremstille et produkt, der tiltrækker kunderne.
 • Som bager/konditor lærer du også om beregning af indkøb og salg.
 • En bager/konditor kan arbejde på brød- og kagefabrikker eller i bagerier/bagerafdelinger eller konditorier. Der er også mulighed for at starte egen virksomhed.
Her undervises du i fag såsom:
Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen Næstved
 • Brødproduktion
 • Dessertproduktion
 • Flødekager og lagkager
 • Rullede deje
 • Rørte kager
 • Piskede masser
 • Du skal også have fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med bager- eller konditoruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Eller på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Automatik og proces

     

Kort fortalt:
 •  Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedDu finder fejl, reparerer og opstiller automatiske maskiner.
 • Du overvåger og vedligeholder systemer, når de er ude af drift.
 • Arbejdet kræver kendskab til de nyeste teknikker. Afhængigt af speciale lærer du også om robotteknologi.
 • Som færdiguddannet kan du arbejde i industrien, i elektronikvirksomheder,  i fødevare- og procesindustrien samt på store skibe m.v. Du kan også blive selvstændig.
Her undervises du i fag såsom:
 • Knap Mere Info Job, Uddannelsesvejledningen NæstvedFysik
 • Elektronik
 • Fejlfinding
 • Hydraulik og pneumatik
 • Robotteknologi
 • Du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation samt produktudvikling, produktion og service og sikkerhed.
 • Matematik og dansk indgår også i uddannelsen.
Muligheder for videreuddannelse:

Når du er færdig med automatik- og procesuddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Ug 150x150, Uddannelsesvejledningen NæstvedLæs mere om uddannelsen

Sørg for at tjekke efter på UG.dk, så du får de mest opdaterede informationer om uddannelsen

Bådmekaniker

Kort fortalt:
 • Knap Mere Info Praktikplads 3, Uddannelsesvejledningen NæstvedEn stor del af arbejdet går ud på at installere og reparere bådmotorer af forskellig slags.
 • Du foretager også serviceeftersyn og har evt. opgaver inden for salg og service.
 • På uddannelsen lærer du at arbejde miljøbevidst og at udføre arbejdet på en sikker måde.
 • Bådmekanikere kan f